اهدای کانکس به حیوانات در مشهد

اهدای کانکس

اهدای کانکس های مخصوص حیوانات به پناهگاه حیوانات آسیب دیده و بی سر پناه مهر مشهد یک عمل خوب در شهر مشهد می باشد که امیدواریم با مشاهده چنین اتفاق هایی ما نیز در انجام چنین کارهای نیکی سهیم باشیم

اخرین مقالات

واحد فروش :09144132371

041-34211787